EnergyDesign

Regulamin

Witaj!
Nazywam się Aga Marecka i jestem twórczynią projektu Energy Design, w ramach którego pod adresem https://energydesign.art możesz uzyskać dostęp do publikacji, materiałów edukacyjnych, na spontaniczne spotkania grupowe LIVE oraz umówić się na spotkanie indywidualne.

Dopełniając formalności, ja nazywam się Agnieszka Marecka (Aga Marecka), nie prowadzę działalności gospodarczej, a jedynie udostępniam swoje utwory i możliwość kontaktu ze mną.

Poniżej znajdziesz Regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie nabycia dostępów, formach płatności czy podstawach prawnych.

Moje podejście do życia i pracy dla innych nie jest standardowe, bazuje na Świadomej Wymianie Energii, więc proszę Cię o zapoznanie się z tymi informacjami i podjęcie swojej świadomej decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e‑mail love@energydesign.art oraz poprzez formularz kontaktowy.

Niech Kreatywna Moc będzie z Tobą!

Z całego serca,

Aga

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem https://energydesign.art;

Zarządzający – Agnieszka Marecka (Aga Marecka), właścicielka Witryny, zarządzająca nią oraz udostępniająca przez nią Publikacje i funkcje;

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która odwiedza i korzysta z Witryny, niekoniecznie będąc Nabywającym;

Nabywający – osoba fizyczna, która nabywa prawa do korzystania z Materiałów zgodnie ze wskazanymi w regulaminie i opisie Publikacji warunkami, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie;

Autor – osoba udostępniająca swoje Materiały na Witrynie, będąca ich twórcą lub posiadająca do nich prawa autorskie oraz wynikające z nich prawa do rozpowszechniania Materiałów, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie;

Prawo autorskie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Operator Płatności – Stripe lub PayPal (DonorBox również korzysta z usług tych operatorów);

Publikacja – każdy materiał lub zbiór materiałów opublikowany na Witrynie (materiał, wideo, nagranie, dokument, pakiet) stanowiący utwór w rozumieniu prawa autorskiego i objęty wynikającą z tego ochroną;

Materiał – utwór autorski, tj. dokument, zdjęcie, grafika, nagranie, ebook lub inne dzieła, skończone lub nieskończone, oferowane na Stronie przez Autora lub Autorów (dzieła zbiorowe);

Pakiet – zbiór Materiałów;

Dostęp – umożliwienie korzystania z danej funkcji lub Publikacji;

Spotkanie – spotkanie on-line o charakterze jednorazowym, sporadycznym, w określonym temacie;

Webinar – szkolenie on-line o charakterze jednorazowym, sporadycznym, w określonym temacie, którego treść i nagranie stanowią utwór (dzieło) autorskie;

MasterHearts – sporadyczne spotkanie lub cykl spotkań grupowych on-line o ograniczonej liczbie miejsc, mające na celu wsparcie rozwoju, wymianę doświadczeń oraz wzmożenie kreatywności.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

W ramach dzieła Energy Design, który łączy w sobie tematy energii, duchowości oraz sztuki, rozwijam kilka kierunków, które umożliwią nam wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń z misją wzmocnienia pozytywnych energii na świecie poprzez rękodzieło.

 1. Za pośrednictwem Witryny, Zarządzający użycza do osobistego użytku:
  • Publikacje,
  • Materiały,
  • Nagrania,
   oraz Dostępy do:
  • Webinarów,
  • Spotkań indywidualnych,
  • Spotkań MasterHearts,
 2. Autor utworu, za pośrednictwem Witryny, przekazuje Nabywającemu prawo do korzystania z danego utworu (użyczenie), rozporządzania nim na własny użytek edukacyjny.
 3. Nabywający za owe użyczenie i korzystanie z dzieła Autora, może przekazać mu wynagrodzenie w kwocie uznanej za właściwą, adekwatną i równoważącą wymianę wartości.
 4. Autor użyczając Materiały, zgodnie z Prawami Autorskimi, przekazuje je do ograniczonego czasowo korzystania, niemającego na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej. Nabywający ma więc prawo do korzystania z Materiałów w zakresie własnego użytku osobistego, przez wskazany przy Publikacji okres.
 5. W przypadku, kiedy Nabywający będzie chciał poszerzyć zakres przekazywanych praw w ramach licencji, powinien skontaktować się z Autorem Publikacji bezpośrednio lub przez maila: love@energydesign.art.
 6. Dostępy do Spotkań, Webinarów czy Spotkań MasterHearts na żywo (LIVE) są przekazywane Nabywcom zapisanym na newsletter lub w inny sposób wyrażającym wolę uczestnictwa w nich, w miarę dostępności miejsc i terminów, nieodpłatnie.
 7. Nagrania z Webinarów mogą być także udostępnione jako Publikacje na Witrynie.
 8. Spotkania i Spotkania MasterHearts nie są nagrywane.

 

§ 3 Treści na Witrynie i Prawa Autorskie

 

Im więcej się zagłębiam, badam i doświadczam, tym więcej będę podkreślać, że “wiem, że nic nie wiem” i tak samo zachęcam wszystkich do pokory w nauce.

Chciałabym podkreślić, że istnieje wiele różnych podejść, nurtów, doktryn oraz badań, które staram się przedstawić komplementarnie, zaznaczyć ich części wspólne lub zwrócić uwagę na różnice oraz gdzie możliwe, skąd mogą wynikać.

Nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem w rozumieniu tego systemu. Uczę się niezależnie z wielu różnych źródeł oraz od mentorów wyznających również Niezależną Ścieżkę Inicjacyjną. Jestem więc samoukiem o szerokim spektrum zainteresowań.

Nie twierdzę, że prezentowane przeze mnie wnioski mają zawsze zastosowanie (odkryty wpływ obserwatora na wyniki podważa praktycznie wszystkie dotąd wykonane badania na świecie we wszystkich aspektach nauki). Zgodnie z fizyką i mechaniką kwantową, jest nadal wiele niewiadomych i powiązań, których możemy na dany moment jeszcze nie widzieć lub rozumieć.

Podkreślam, że nasz świat nie jest linearny, a kompleksowy. Wszystko jest energią i wszystkie te energie na siebie wpływają. Człowiek odbiera zmysłami zaledwie 40 z 11 mld bodźców (energii) na sekundę (mniej niż…%), które na niego oddziałują i zostały odkryte! Warto zachować otwartą głowę i serce na nieznane czy niewidzialne – to, co nasi starożytni przodkowie czuli, a my zapomnieliśmy.

Naszym indywidualnym celem i odpowiedzialnością powinno być poszerzanie wiedzy i perspektywy, a nie obarczanie innych za naszą ignorancję.

Zachęcam i uczę rozwijania własnych umiejętności rozróżniania czy badania energii (również na kanale Dla Duszy), tak aby Użytkownicy mogli sami dokonywać własnych świadomych decyzji.

Nie ponoszę odpowiedzialności za czyjeś indywidualne predyspozycje, progres czy wyniki badań oraz podjęte na ich podstawie decyzje.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie i decyzje. Nie zmuszam nikogo do żadnych kierunków czy wyborów. Mogę wyrazić swoją opinię, teorie innych osób lub co ja bym zrobiła, ale finalnie każdy podejmuje decyzje i działania samodzielnie.

Moim celem nie jest przekonywanie każdego, a wsparcie tych, którzy już wiedzą, że chcą dowiedzieć się więcej oraz podzielić się dobrą energią z innymi.

 1. Zgodnie z Art.1.4. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona przysługuje twórcy (Autorowi) niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Wobec czego, niezależnie od oznaczenia takich praw na Materiałach czy w Publikacjach, wszystkie udostępniane lub użyczane utwory podlegają ochronie.
 2. Zarządzający poucza niniejszym Użytkownika, że Publikacje oraz treści cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Witryny stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Autorowi lub Autorom publikującym na Witrynie Zarządzającego.
 3. Zarządzający poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Autora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Autorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Treści w Materiałach Autorzy przygotowują z najlepszymi intencjami i z uwzględnieniem korzyści dla indywidualnych osób oraz ludzi, jako kolektywu (symbiotycznie).
 5. Każde zagadnienie jest kompleksowe, więc zarówno Autorzy, jak i Zarządzający, zachęcają do poszerzania wiedzy o różne źródła zanim przejdzie się do działania.
 6. Treści w Materiałach powinny być uzupełnieniem wiedzy Nabywającego, a nie jego jedynym źródłem.
 7. Treści w Materiałach powinny być traktowane przede wszystkim jako inspiracje dla Nabywającego. Podobnie jak każde inne dzieło autorskie, np. książka.
 8. Zarządzający może udostępniać linki do materiałów innych witryn, jednak nie odpowiada za ich działania i warunki ich regulaminów.
 9. Zarządzający i Autorzy mogą udostępniać także linki do innych swoich dzieł, sprzedawanych za pośrednictwem innych stron, wobec których zastosowanie mają warunki wskazane na tych stronach, np. Amazon.

 

§ 4 Wymagania techniczne

 

 1. Do dokonania działania za pośrednictwem Witryny konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
 2. Do korzystania z Publikacji lub opcji Spotkań konieczne lub opcjonalne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
  • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),
  • sprawna kamera internetowa, mikrofon, słuchawki lub głośniki,
   drukarka,
  • aparat fotograficzny (np. w telefonie),
  • posiadanie aktywnego adresu e‑mail.
 3. W sytuacji, w której, korzystanie z Publikacji wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie Materiałów na Witrynie.
 4. Nabywający nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. Jeśli zakup jest na działalność gospodarczą konieczne jest także wskazanie odpowiednich danych.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Witrynie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Witryny, Zarządzający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Zarządzający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Witryny. Użytkownik powinien poinformować Zarządzającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.
 8. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Witryny, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‑mail love@energydesign.art lub poprzez formularz kontaktowy.

 

§ 5 Warunki nabycia

 

Wyznaję Świadomą Wymianę Energii, dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z serca, pozostawiam Tobie decyzję odnośnie wysokości wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Materiałów czy mojego czasu, również z serca.

W Świadomej Wymianie Energii jest dążenie do równoważenia energetycznego oraz zrozumienie tego, że jak my wynagradzamy innych, tak inni będą też wynagradzać nas samych – bez względu na rodzaj energii.

Niech ta energia mnoży się w Twoim życiu z powrotem!

 1. Informacje o możliwych formach płatności za daną Publikację są oznaczone w pierwszych Materiałach udostępnionej Publikacji.
 2. Nabywający ustala kwotę i tryb wynagrodzenia za użyczenie publikacji zgodnie z Świadomą Wymianą Energii – na tyle ile uważa, wycenia wartość i może sobie pozwolić.
 3. Jeśli wskazane, wszystkie ceny podane na Witrynie są cenami brutto/netto. Autor nie jest płatnikiem VAT, chyba że wskazuje inaczej na stronie swojej Publikacji.
 4. Publikacje są użyczane w trybie “Płacisz ile, jak i kiedy chcesz”, co oznacza, że po nabyciu Publikacji lub Dostępu przez Witrynę oraz uaktywnieniu Konta, Nabywający będzie mógł dokonać opłat (wynagrodzenia, rat) za Publikację lub Dostęp wedle uznania za pośrednictwem:
  • DonorBox – umożliwiający opłaty cykliczne lub jednorazowe za pośrednictwem karty płatniczej lub PayPal lub innych aktywnych form,
  • Konto PLN: PL24 1020 1169 0000 8602 0228 3414
  • Konto EUR: PL18 1020 1169 0000 8302 0801 9764
  • Konto USD: PL82 1020 1169 0000 8002 0801 9244
  • PayPal: https://paypal.me/agamarecka @agamarecka
  • Revolut: @agamarecka
  • lub innych wskazanych przez innych Autorów na stronach ich Publikacji
 5. Zarządzający wystawia automatycznie przez Witrynę potwierdzenie zapłaty za Publikacje w wysokości opłaconej przez Nabywcę.
 6. Nabywający może dokonać dowolnej liczby płatności jednorazowych za pośrednictwem DonorBox lub inną metodą płatności.
 7. Płatności cykliczne można przerwać w dowolnym momencie.
 8. Wszystkie płatności cykliczne przez DonorBox będą zablokowane z końcem okresu użyczania Publikacji, jeśli Nabywca nie zrobi tego samodzielnie.
 9. Ze względów bezpieczeństwa, u Operatorów Płatności ustawione są kwoty minimalne i maksymalne.
 10. Szczegółowe i specyficzne warunki dla Publikacji są przedstawione na danej stronie publikacji.

 

§ 6 Nabycie prawa do korzystania z Publikacji lub Dostępu

 1. W celu nabycia prawa do korzystania z Publikacji, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  • Wybrać Publikację spośród dostępnych na Witrynie,
  • Zapoznać się z opisem, aby podjąć świadomą decyzję,
  • Kliknąć w przycisk “Zapisz się”, “Kontynuuj”, “Dołącz” lub podobny wskazujący na uzyskanie Dostępu do Publikacji,
  • Założyć Konto na Witrynie lub zalogować się.
  • W przypadku założenia Konta, wypełnić formularz, podając dane niezbędne do uzyskania Dostępu, zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności,
  • W przypadku założenia Konta, należy potwierdzić adres mailowy, poprzez link otrzymany za jego pośrednictwem,
  • Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Publikacji uważa się za zawartą między Nabywającym a Autorem.
  • Potwierdzenie nabycia Nabywca otrzyma również na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku Spotkań, Webinarów czy spotkań MasterHearts, Autor korzysta z usługi Calendly, która umożliwia wybranie konkretnej daty i godziny spotkania oraz automatycznego dodania jej do elektronicznego kalendarza Użytkownika.
 3. W celu rejestracji na Spotkanie, Webinar czy spotkanie MasterHearts, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  • Wybrać datę i godzinę spotkania w systemie Calendly.
  • Wypełnić pola formularza.
  • Potwierdzić zapis.
  • Potwierdzenie zapisu zostanie udostępnione Użytkownikowi mailowo z możliwością dodania do swojego kalendarza mailowego.

 

§ 7 Aktywacja Dostępu

 1. Realizacja użyczenia obejmującego Publikacje następuje poprzez przesłanie przez Zarządzającego na adres e‑mail podany przez Użytkownika w formularzu wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania Dostępu do nabytych treści cyfrowych.
 2. W przypadku niektórych Publikacji, dla Użytkownika może zostać utworzone konto w ramach Witryny, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e‑mail, o której mowa powyżej.
 3. W przypadku niektórych Publikacji, Dostęp do treści wchodzących w jej skład może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Publikacji. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Nabywający utraci Dostęp do Publikacji.
 4. Publikacja może zostać odnowiona, jeżeli jest nadal aktywna na Witrynie.
  W przypadku umówienia na Spotkanie, Webinar czy spotkania MasterHearts, Użytkownik otrzyma maila z danymi dostępowymi oraz możliwością dodania do kalendarza elektronicznego do wybranego spotkania za pośrednictwem platformy Zoom.

 

§ 8 Zasady korzystania

 

Bezwarunkowe dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem nie oznacza bezgranicznego dawania.

Bezwarunkowe dawanie nie oznacza także braku wartości przekazywanych Publikacji, Materiałów czy samego Autora.

Bezwarunkowe dzielenie się polega na zrozumieniu i wyższej świadomości osób uczestniczących w wymianie energii, które promują przekazywanie pozytywnej energii (której bezwarunkowość jest najwyższym stanem) i okazują wdzięczność za jej otrzymywanie – naturalnie, bezinteresownie, z serca.

Jeśli Użytkownik nie rozumie tych różnic, zakłóca energię innych osób, Zarządzającego lub Autora, czy wymaga więcej niż sam przekazuje, Zarządzający zachowuje prawo do zablokowania jego Dostępów do Publikacji, Spotkań oraz usunięcia z list mailingowych.

 1. Nabywca ma prawo w ramach nabycia Publikacji do pobrania i wydrukowania Materiałów w niej zawartych, do odtwarzania opublikowanych nagrań, odczytywania za pomocą komputera innych Materiałów – wszystkie na własny użytek niekomercyjny, przez wskazany na stronie okres lub czas nieokreślony, do odwołania.
 2. Pobrana Publikacja lub jakakolwiek jej część nie może być kopiowana bez zgody Autora.
 3. Autor umożliwia korzystanie z Publikacji tylko przez Nabywającego, któremu prawo do użytkowania zostało udzielone, dla własnego użytku prywatnego.
 4. W przypadku innych Autorów, nietożsamych z Zarządzającym-Autorem, nadrzędne znaczenie mają warunki udostępnienia Publikacji przez Autora wskazane na stronie jego Publikacji, a sama umowa jest zawarta bezpośrednio między Autorem a Nabywającym (za pośrednictwem Witryny).
 5. Zarządzający lub Autor zastrzega sobie prawo do wycofania Dostępu, np. w związku z utratą praw do Publikacji.
 6. Nabywca nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej publikacji, jej fragmentów, jej kopii, wykorzystywania publikacji w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji publikacji, usuwania błędów publikacji czy naruszania praw przysługujących Autorowi na podstawie Prawa autorskiego.
 7. Nabywca winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z Publikacji przez niego zakupionej.
 8. Witryna jest również dziełem, które służy udostępnianiu innych Publikacji i Dostępów i jest również chroniona prawami autorskimi.
 9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Witryny w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • Korzystać z Witryny w sposób niezakłócający korzystania z Witryny przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Witryny, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania;
  • Nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Witrynie jakimkolwiek osobom trzecim;
  • Nie rozpowszechniać Publikacji ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy;
  • Nie przekazywać osobom trzecim Dostępów;
  • Szanować innych Użytkowników, Zarządzającego oraz Autorów.
 10. W razie korzystania z Witryny w sposób sprzeczny zasadami powyżej, Zarządzający zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Publikacji czy Dostępów bez zwrotu środków.

 

§ 9 Ważne adnotacje

Publikacje najłatwiej odnieść do przykładu nabycia książki, a w zasadzie możliwości skorzystania z treści w niej zawartej do poszerzenia własnej wiedzy. Książka może nam się nie podobać, możemy nie zgadzać się z jej autorem, jednak w związku z tym nie możemy rościć zwrotu wynagrodzenia za książkę.

 1. Użyczane Publikacje i Dostępy nie podlegają pod prawa konsumenckie, a Kodeks Cywilny i są związane z majątkowymi prawami materialnymi Autora, które są przekazywane na użytek prywatny Nabywcom.
 2. Nabywający otrzymuje możliwość skorzystania z Dostępów i Publikacji, ale jeśli nie chce, nie musi ich używać.
 3. Publikacje i Dostępy nie podlegają zwrotom, reklamacjom, odszkodowaniom za wady czy innym prawom konsumenckim.

 

§ 10 Pozostałe postanowienia

 1. Zarządzający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania Publikacji oraz do zmiany wyceny na Witrynie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Zarządzający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Witryny będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania przez Zarządzającego, tj. Piaseczno, woj. Mazowieckie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2024 roku.
 6. Komplementarnym dokumentem do niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności, która opisuje przechowywane i przetwarzane dane Użytkowników, cele ich zbierania oraz politykę plików cookies.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu (jeśli istnieją) dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej aktualnego Regulaminu.